Om FMS

FMS står för Förbundet för Musikterapi i Sverige och är en ideell paraplyorganisation vars syfte är att representera musikterapin i Sverige. 

FMS

Förbundet har tre huvuduppgifter:

– Att sprida kunskap om musikterapi, både till allmänheten och politiker men även till utbildade musikterapeuter. 

– Att anordna konferenser, seminarier samt fortbildningsdagar både för musikterapeuter men även externt till andra yrkesgrupper. (Du kan hitta kommande evenemang, både i Sverige och internationellt under fliken Aktuellt – Evenemang.)

– Att samverka med yrkesförbuden SAM, RFMT och EMTC. Förbundet ska även kunna delta i sammanhang där musik används i hälsofrämjande syfte utan att vara utövat av professionell musikterapeut, såsom musik och hälsa, kultur i vården, musik och medicin eller andra angränsande metoder. 

Om du är musikterapeut eller intresserad av musikterapi kan du bli medlem i FMS genom att klicka på knappen nedan. Du som redan är medlem i SAM eller RFMT blir automatiskt medlem i FMS också. 

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är Förbundet för Musikterapi i Sverige,

F M S . Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Syfte

Syftet med förbundet är att vara en paraplyorganisation som representerar all

musikterapi i Sverige, definierad som verksamhet utförd av professionellt utbildad

musikterapeut, med utbildning på antingen grund- eller avancerad nivå.

Förbundet verkar genom tre huvuduppgifter:

1.Information

  • Att informera både externt gentemot allmänhet, politiker, media och liknande

och internt gentemot musikterapeuter. Detta kan ske via hemsida, Facebooksida,

tidskrift och/eller annat tryckt informationsmaterial, beroende på vad som

beslutas av förbundet och dess styrelse.

Förbundet ska vid behov kunna fungera som remissinstans i frågor som rör

musikterapi och musik och hälsa.

2. Kompetensutveckling

  • Att ta initiativ till återkommande konferenser, seminarier och fortbildningsdagar

som både kan vända sig internt till musikterapeuter och externt till andra

yrkesgrupper.

3. Samverkan

  • Att samverka med yrkesförbunden SAM och RFDM samt EMTC genom dess svenska representant.

Förbundet ska även kunna delta i sammanhang där musik används i

hälsofrämjande syfte utan att vara utövat av professionell musikterapeut, som

Musik och hälsa, Kultur i vården, Musik och medicin och angränsande metoder.

§ 3 Medlemskap

Förbundet är öppet både för musikterapeuter och för andra som är intresserade

av förbundets frågor och vill stötta verksamheten.

Medlem är den som betalar årsavgift i enlighet med gällande årsmötesbeslut.

Medlem kan uteslutas om medlemsavgift inte betalats. Medlem får återinträde

efter att ha erlagt avgift. Medlem som motarbetar förbundets mål och syften kan

uteslutas.

§ 4 Årsmöte

4.1 En gång per år och före 1 maj skall årsmöte hållas. Tid och plats för årsmötet

skall meddelas senast två (2) månader i förväg. Handlingar nödvändiga för

årsmötets genomförande skall utsändas till medlemmarna senast tre (3) veckor

före årsmötet.

4.2 Motioner som medlemmar önskar behandlade på årsmötet skall vara

styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

4.3 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

• Val av mötesordförande, sekreterare, och två justerare tillika rösträknare

• Fastställande av dagordning

• Föregående årsmötesprotokoll

• Styrelsens ekonomiska rapport och verksamhetsberättelse för föregående år

• Revisionsberättelse

• Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

• Inkomna motioner och propositioner

• Fastställande av årsavgift för kommande år

• Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande år

• Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

• Val av revisorer och dess suppleant

• Val av valberedning och dess sammankallande

• Övriga frågor

• Mötets avslutande

§ 5 Extra årsmöte

Styrelsen eller revisorerna kan kalla till extra årsmöte om särskilda skäl föreligger

eller om minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna så önskar.

Skriftlig kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skall då utgå till

medlemmar minst tre (3) veckor i förväg.

§ 6 Styrelsen

6.1 Styrelsen består av en av årsmötet vald ordförande samt fyra (4) stycken av

årsmötet valda ledamöter. Därtill väljs tre suppleanter. Fördelningen bör vara

representativ för de olika musikterapeutiska inriktningar som förbundet

representerar. Mandattiden är två år.

6.2 Styrelsen väljs av årsmötet och konstituerar sig själv.

6.3 Styrelsen har till uppgift att aktivt arbeta för förbundets syfte utifrån de tre

huvudpunkterna nämnda ovan. Det innebär bl. a att:

• Ta initiativ till samverkan mellan musikterapeuter, musikterapeutiska

yrkesföreningar, musikterapeutiska utbildningar och metoder samt

närliggande områden.

• Verka för och delta i nordiskt och internationellt samarbete.

• Föra verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

• Tillse att årsmötets beslut verkställs.

§ 7 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och en suppleant till att årligen inför

årsmötet granska styrelsens räkenskaper och verksamhet.

§ 8 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår är lika med ett kalenderår.

§ 9 Stadgeändring

Ändring i stadgarna kan göras efter beslut vid två på varandra följande årsmöten

varav ett skall vara ordinarie. Förslag till stadgeändring skall utsändas till

medlemmarna i samband med kallelsen. Kallelse till extra årsmöte skall ske

senast tre (3) veckor i förväg. Stadgeändring kan endast göras med 2/3 majoritet

av vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 10 Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet gäller samma ordning som för stadgeändring.

Årsmötet beslutar hur en fördelning av förbundets eventuella tillgångar skall ske

till förmån för musikterapins utveckling i Sverige.

Musikterapi

VAD ÄR MUSIKTERAPI

World Federation of Music Therapys definition av musikterapi är:

”Music therapy is the professional use of music and its elements as an intervention in medical, educational, and everyday enviroments with individual, groups, families, or communities who seek to optimize their quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, intellectual, and spiritual health and wellbeing. Reseach, practice, education, and cliniacal training in music therapy are based on professional standards according to cultural, social, and political contexts.” (WFMT, 2011)