STADGAR

Dessa stadgar är antagna vid Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS årsmöte – 2015-03-29

§1                 Förbundets namn

Förbundets namn är Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS . Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§2                 Syfte

Syftet med förbundet är att vara en paraplyorganisation som representerar all musikterapi i Sverige, definierad som verksamhet utförd av professionellt utbildad musikterapeut, med utbildning på antingen grund- eller avancerad nivå. Förbundet verkar genom tre huvuduppgifter:

1.Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -att informera både externt gentemot allmänhet, politiker, media och liknande och internt gentemot musikterapeuter. Detta kan ske via hemsida, Facebooksida, tidskrift och/eller annat tryckt informationsmaterial, beroende på vad som beslutas av förbundet och dess styrelse. Förbundet ska vid behov kunna fungera som remissinstans i frågor som rör musikterapi och musik och hälsa.                                                                                                                                                                               2.Kompetensutveckling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – att ta initiativ till återkommande konferenser, seminarier och fortbildningsdagar som både kan vända sig internt till musikterapeuter och externt till andra yrkesgrupper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Samverkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         – att samverka med yrkesförbunden SAM och RFMT samt EMTC genom dess svenska representant. Förbundet ska även kunna delta i sammanhang där musik används i hälsofrämjande syfte utan att vara utövat av professionell musikterapeut, som Musik och hälsa, Kultur i vården, Musik och medicin och angränsande metoder.

§3                 Medlemskap

Förbundet är öppet både för musikterapeuter och för andra som är intresserade av förbundets frågor och vill stötta verksamheten.

Medlem är den som betalar årsavgift i enlighet med gällande årsmötesbeslut.

Medlem kan uteslutas om medlemsavgift inte betalats. Medlem får återinträde efter att ha erlagt avgift. Medlem som motarbetar förbundets mål och syften kan uteslutas.

§4                 Årsmöte

4.1  En gång per år och före 1 maj skall årsmöte hållas. Tid och plats för årsmötet skall meddelas senast två (2) månader i förväg. Handlingar nödvändiga för årsmötets genomförande skall utsändas till medlemmarna senast tre (3) veckor före årsmötet.

4.2  Motioner som medlemmar önskar behandlade på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet.

4.3  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:                                                                                                                                                                                                                                               •Fråga om mötets stadgeenliga utlysande                                                                                                                                                                                                                                                                     •Val av mötesordförande, sekreterare, och två justerare tillika rösträknare                                                                                                                                                                               •Fastställande av dagordning                                                                                                                                                                                                                                                                             •Föregående årsmötesprotokoll                                                                                                                                                                                                                                                                             •Styrelsens ekonomiska rapport och verksamhetsberättelse för föregående år                                                                                                                                                     •Revisionsberättelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •Fråga om styrelsens ansvarsfrihet                                                                                                                                                                                                                                                                           •Inkomna motioner och propositioner                                                                                                                                                                                                                                                           •Fastställande av årsavgift för kommande år                                                                                                                                                                                                                                                           •Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande år                                                                                                                                                                                                         •Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter                                                                                                                                                                                                                                         •Val av revisorer och dess suppleant                                                                                                                                                                                                                                                                                •Val av valberedning och dess sammankallande                                                                                                                                                                                                                                                             •Övriga frågor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        •Mötets avslutande

§5                 Extra årsmöte

Styrelsen eller revisorerna kan kalla till extra årsmöte om särskilda skäl föreligger eller om minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna så önskar. Skriftlig kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skall då utgå till medlemmar minst tre (3) veckor i förväg.

§6                 Styrelsen

6.1  Styrelsen består av en av årsmötet vald ordförande samt fyra (4) stycken av årsmötet valda ledamöter. Därtill väljs tre suppleanter. Fördelningen bör vara representativ för de olika musikterapeutiska inriktningar som förbundet representerar. Mandattiden är två år.

6.2  Styrelsen väljs av årsmötet och konstituerar sig själv.

6.3  Styrelsen har till uppgift att aktivt arbeta för förbundets syfte utifrån de tre huvudpunkterna nämnda ovan. Det innebär bl. a att:

•Ta initiativ till samverkan mellan musikterapeuter, musikterapeutiska yrkesföreningar, musikterapeutiska utbildningar och metoder samt närliggande områden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                •Verka för och delta i nordiskt och internationellt samarbete.                                                                                                                                                                                                                      •Föra verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.                                                                                                                                                                                                                          •Tillse att årsmötets beslut verkställs.          

§7                 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och en suppleant till att årligen inför årsmötet granska styrelsens räkenskaper och verksamhet.

§8                 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår är lika med ett kalenderår.

§9                 Stadgeändring

Ändring i stadgarna kan göras efter beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Förslag till stadgeändring skall utsändas till medlemmarna i samband med kallelsen. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast tre (3) veckor i förväg. Stadgeändring kan endast göras med 2/3 majoritet av vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§10               Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet gäller samma ordning som för stadgeändring. Årsmötet beslutar hur en fördelning av förbundets eventuella tillgångar skall ske till förmån för musikterapins utveckling i Sverige.