Etiska Riktlinjer

Etiska Riktlinjer för Förbundet för Musikterapi i Sverige

Föreliggande etiska riktlinjer avser musikterapeuter som är medlemmar i FMS och deras professionella utövande av musikterapi. Riktlinjerna är avsedda att harmoniera med Ethical Code for European Music Therapy Confederation, EMTC.

Syfte

Etiska riktlinjer för FMS syftar till att:

 • Vara vägledande för medlemmarna vid ställningstagande i etiska frågor som angår musikterapi och utövandet av musikterapi
 • Skydda enskilda, familjer och grupper av människor mot övergrepp, felaktig eller skadlig musikterapeutisk behandling
 • Stärka och upprätthålla förtroendet för musikterapeuters/medlemmarnas yrkesutövning
 • Identifiera musikterapeutens/medlemmens professionella integritet

Grundsyn

Musikterapeuten ställs ibland i sitt arbete inför motstridiga intressen och möter oförenliga krav. Musikterapeutens handlande och ställningstagande kan vara av avgörande betydelse för människors livssituation.

Den musikterapeutiska relationen bygger på tillit och ett visst beroende. Varje utnyttjande av en persons beroendeställning innebär ett brott mot de etiska riktlinjerna. Detta innebär att musikterapeuten i sitt arbete tar ställning i etiska frågor.

Etiska ställningstaganden måste göras personligen av musikterapeuten, men är inte en enskild angelägenhet. Klienter/patienter, kollegor, samarbetspartners, omgivning och samhället i stort har rätt att begära av musikterapeuten att han/hon handlar utifrån etiska överväganden och ställningstaganden.

Musikterapeuten iakttar, med de undantag som finns lagstadgade, sekretess om förhållanden som han/hon anförtros i sin yrkesutövning.

Medlemmar i FMS skall låta sig ledas av dess etiska riktlinjer och skall ej medverka till sådan behandling, där han/hon saknar frihet att handla i enlighet med dem.

Avvikelser

Eventuella klagomål rörande en enskild musikterapeut eller musikterapeutisk behandling, hänvisas i första hand tillbaka till berörd vårdgivare, i andra hand kan anmälan göras till FMS, i tredje hand kontaktas etiska rådet.

Etiska riktlinjer

Grundläggande professionalitet

 1. Musikterapeuten bör hålla sig väl orienterad om kunskaps- och teoriutvecklingen inom sitt yrkesområde samt sträva efter att utveckla sin kompetens.
 2. Musikterapeuten bör vara medveten om och klargöra omfattning och gränser för sin egen kompetens inför klienter, uppdragsgivare och samarbetsparter.
 3. Musikterapeuten bör sträva efter respekt, öppenhet och förtroendefullt samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper samt att anlita annan kunskap då så erfordras.
 4. Musikterapeuten bör stödja musikterapeutiskt utvecklingsarbete samt vara öppen för kritisk granskning av sin verksamhet genom utvärdering och forskning.
 5. Musikterapeuten ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter.
 6. Musikterapeuten strävar efter att skapa och upprätthålla ett förtroende i samhället för musikterapeutisk verksamhet och för musikterapeuternas yrkesmässiga kompetens.
 7. Musikterapeuten bör eftersträva etisk medvetenhet och moralisk mognad.

Förhållande till klienten

 1. Bemötandet av klienter ska grundas på respekt. Klienten ska så långt som möjligt göras medveten om och bestämma över terapins inriktning och behandlingsmål.
 2. Musikterapeutiska insatser inom ramen för någon form av tvångsvård förutsätter en särskilt omsorgsfull bedömning.
 3. Musikterapeuten ska vara observant på klientens beroende och får inte inleda en privat relation till klienten eller på annat sätt utnyttja klientens beroendeställning. En sådan observans krävs också vid undervisning och handledning.
 4. Känsliga personuppgifter om klienten måste hanteras under erforderlig sekretess och förvaras så att de är skyddade från obehörig insyn. Sekretessen avser förekomsten av en terapeutisk relation. Musikterapeut med anställning inom hälso- och sjukvård, skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet ska följa lagar och praxis vilka reglerar sekretess i denna verksamhet. Musikterapeut inom privat verksamhet ska följa gällande lagar för sekretess inom hälso- och sjukvård, samt bestämmelser i dataskyddsförordningen GDPR.
 5. Musikterapeut som får kunskap om grova försummelser eller kränkande behandling av klient ska vidta åtgärder för att undanröja missförhållandet. Denna förpliktelse går före lojaliteten mot kollegor och samarbetsparter.
 6. Utlåtanden och annan dokumentation bör endast avse relevanta uppgifter och utformas med stor varsamhet.
 7. Medverkan i forskningsprojekt och media – där enskilda personuppgifter framkommer – kan ske först efter klientens eller vårdnadshavares samtycke. Enskilda personuppgifter bör avidentifieras innan de ges offentlighet.
 8. Om musikterapeuten måste avbryta en behandling ska klienten informeras utförligt och i så god tid som möjligt hänvisas till annan musikterapeut eller annan adekvat behandling.

Ovanstående riktlinjer skall tillämpas och tolkas tillsammans med intentionerna i European Music Therapy Confederation’s EMTC’s Ethical Codes https://emtc-eu.com/ethical-code/