mer om musikterapi

Musikterapi är en evidensbaserad och konstnärlig terapiform som både är ett yrke och ett akademiskt ämne. Den bygger på flera olika metoder; både receptiva (lyssna på musik) och expressiva (spela och/eller sjunga). Musikterapeutens kan vara verksamma på en mängd områden i livets alla skeden. Det kan vara inom , habilitering, rehabilitering, vård,  omsorg, friskvård, specialpedagogik, psykiatri samt palliativ vård.

 

En av musikterapins största tillgångar är att symbolisera och förmedla icke-verbala känslor och uttryck. Det kan handla om att genom musik få uttrycka en berättelse,  musik som inslag i en verbal terapi eller med musik utveckla motorik, sensorik och koordination. Musikterapi används ofta av klienter som inte kan tillgodogöra sig verbala terapier inom barn- och ungdomspsykiatrin, specialpedagogik, habilitering eller demensvård. Det kan också vara ett alternativ för de som vill ha en mer konstnärligt kreativ form av terapi. För de som söker hälsa och välbefinnande kan musikterapi vara en stor tillgång där musiken kan aktivera och stimulera förmågan till lek och samspel. 

 

Musikterapi bedrivs i både offentlig och privat regi. Det finns kommuner och landsting som har anställda musikterapeuter i till exempel särskola, inom psykiatrin, på sjukhus samt inom äldrevården. Det är vanligt att musikterapeuter har flera professioner som de kombinerar till exempel musikterapi och pedagogiskt arbete eller samtalsterapi, musiker, handledare, projektledare samt har eget företag. Om det finns verksamma musikterapeuter som har avtal med försäkringskassa eller landsting kan man få en remiss frun sjukvården. . Annars kan man söka musikterapi i privat regi.