Arkiv

Här samlar vi material som legat ute på våra övriga sidor och som inte längre är aktuellt. men som fortfarande kan vara intressant att ta del av. 

En lyckad kongress!

 

 

Över 200 deltagare från 25 olika länder strålande samman under sammanlagt fem strålande dagar då kungliga huvudstaden visade sig från sin bästa sida. Ett späckat program med först en hel dag ägnad åt att utveckla musikterapi med fokus på familjer med barn med särskilda behov.

 

Sedan följde fyra fullspäckade dagar som inleddes med en pampig invigning på Kungliga Musikhögskolan där vi fick lyssna på fantastisk musik och höra intressanta tal som inkluderade första key note-talaren Patrik Juslin. Följande dagar hade var sin huvudtalare och det fanns möjlighet att lyssna på eller medverka i åttiofyra föreläsningar, arton workshops, sexton kortare presentationer (posters), sex runda-bords-diskussioner samt två symposier. 

Under dagarna fanns också möjlighet att lyssna till fina musikinslag och även delta i lite musikalisk uppvärming på morgnarna i form av Morning Music Making. 

 

En riktig höjdpunkt blev också besöket på Stockholms Stadshus; kanske mest känt för att vara i centrum när Nobelprisen delas ut varje år. Vi fick en trevlig guidning i Blå Hallen, möta företrädare för Stockholms stad samt en fantastisk buffé i Gyllene Salen. 

Konferensen hölls ute på Lidingö i Rönneberga Konferens fina anläggning som bjöd på en fin inramning tillsammans med ett fantastiskt väder. Sammantaget en otroligt fin upplevelse som deltagarna kommer att minnas under lång tid framöver. 

 

För mer ingående information klicka på länken nedanför. 

 

 Det händer spännande saker i  den

musik-terapeutiska världen!

FMS gratulerar Ingrid Hammarlund - Årets musikboj!

 


Det kom ett brev från Christina Norlén tidigare musikterapeut, utbildad vid KMH och logoped inom habiliteringen Stockholm, numera pensionär till oss i styrelsen om sin mamma, Ingrid Thalén: 31/5 1922 - 23/8 2016.

 

Ingrid var mycket aktiv i att starta dåvarande SFM: Svenska Musikterapi Förbundet som det då hette innan sammanslagningen med de musikterapeuter som hade annan utbildning än KMH. Tillsammans med de övriga pionjärerna skaffade hon kunskap från andra delar av Europa och ett nära samarbete med de nordiska länderna byggdes upp.

 

Ingrid Thalén var under den tiden bl.a. biträdande särskoleinspektör på Skolöverstyrelsen och hade där möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten för barn med funktionshinder. Hon var en viktig medarbetare i att skriva den första läroplanen för träningsskolan och bräddade möjligheten att där ge stort utrymme för musik. Hon slogs för att få beslutsfattare och andra att nordiska förstå vilken kraft musik kan ha för läkning, inlärning och välbefinnande.

 

Ingrid följde också energiskt med i den aktuella forskningen. Hon satt under många år i styrelsen för dåvarande FMS där hon var drivande med att få fram pengar för seminarier, konferenser m.m. Hennes arbete med musikterapins uppbyggnad i Sverige gav henne stor glädje och många, många intressanta diskussioner med musikterapeuter, musiklärare pedagoger, psykologer och vårdpersonal m.fl.

Ingrid Thalèn blev 84 år.

Här kan man titta på videoklipp från evenemanget

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyi-DrKl672FymC16Fr7FnaZ-DmRkdjw

Event i Stockholm

Sergels torg, under tak mot Sergelarkaden

Fredag 15 november kl 17:15 - kl 18

 Alla som befinner sig i område är hjärtligt välkomna till en kör workshop ledd av Ulrika Kron för att fira musikterapinsdag och sprida glädje och information om musikterapi till en större publik.

in memorian Urban YMAN

Till minne av Urban Yman

I centrum för det musikterapeutiska samspelet finns musiken som en gemensam angelägenhet,

en mötesplats där den mänskliga relationen blir viktigare än sociala rollfördelningar

mellan att vara behandlare och att bli behandlad.

Urban Yman

Den 10 juli denna sommar 2020 avled Urban Yman vid 81 års ålder.

Urban var betydelsefullt verksam i svensk musikterapi.

Vi var kollegor på KMH under många år. I mitt minne framtonar särskilt de stunder

av gemensamt musicerande som jag minns som ett Allegro con spirito.

Urban var en mycket skicklig musiker, klassiskt utbildad på KMH både som solist på

kontrabas och som fiolpedagog. Men också en av den tidsandans fria musiker, flitigt

anlitad inom musikrörelsens grupper. I Blå Tåget litade man helt och fullt på hans

bas.

Urban spelade sig in i musikterapins praktik och tankevärld inom ramen för sin tjänst

som musikpedagog i Kommunala musikskolan i Stockholm där han sedan 1970-talet

verkade som pedagog på fiol och bas. I tjänsten ingick bland annat att undervisa rörelsehindrade

barn (RH-klasser) på Skanskvarnskolan. Inom St.Örjans rektorsområde,

som på 1980-talet skötte sjukhusskolorna, tjänstgjorde han i många år som musikpedagog

inom barn-och ungdomspsykiatrin på Västerängskliniken vid Långbro

sjukhus.

1980-talet var en gynnsam tid för framväxten av musikterapi i Sverige. Inom specialpedagogik,

habilitering, terapiskolor, socialt arbete och psykiatri fanns stora utvecklingsbehov.

Det blev en expansiv tid för de konstnärliga terapierna. Konstarterna sågs

som möjlighetsskapande resurs i terapi och specialpedagogiskt arbete. Det fanns

dock ännu ingen konstnärlig terapiutbildning i Sverige. 1981 startade den första högskolekursen

i musikterapi på KMH. Några av de musikpedagoger som då hade erfarenhet

av att i sitt arbete möta barn och ungdomar med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar

knöts som lärare till kursen. Urban var en av dem.

Under tjugo år deltog Urban som lärare och handledare inom det lärarlag på utbildningen

som successivt utökades med utbildade musikterapeuter. Vi samverkade med

våra olika kompetenser för kunskapsutvecklingen inom musikterapi. Vi var alla parallellt

terapeutiskt och pedagogiskt verksamma inom olika områden. Det var en berikande

tid för kunskapsutveckling mellan lek och verklighet.

Undervisningsuppdraget gjorde att Urban blev intresserad av aktuell teoriutveckling

inom psykologi och psykoterapi. Han gick en kurs i psykosocialt arbetssätt på St.Lukasstiftelsen

och skrev där en uppsats om musikterapi belyst utifrån psykoanalytikern

och barnläkaren Donald W. Winnicotts teoribildning. Han överförde med entusiasm

dessa kunskaper inom musikterapikursen.

I början av 1990-talet genomfördes inom landstinget ett forsknings- och utvecklingsprojekt

med konstnärliga psykoterapier (Enkoste-projektet) vid psykiatriska kliniken

på Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby där Margareta Wärja var verksam

som musikterapeut. Urban Yman kom också att knytas till det projektet som musikterapeut.

Men - vård, skola, omsorg började så småningom vid denna tid drabbas av samhällets

ekonomiska nedskärningar, tjänster drogs in. Kulturskolan i Stockholm, där Urban

hade sin grundtjänst, lyckades dock med stöd i FNs barnkonvention ansöka om utvecklingsmedel.

Våren 1997 togs regeringsbeslut om att särskilda medel skulle avsättas

för att främja mångkulturell verksamhet för elever med funktionsnedsättningar.

Vid Kulturskolan skapades ett Resurscenter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

10 halvtidstjänster som resurspedagoger i musik, dans, bild, teater inrättades.

De terapeutiska konsekvenserna av det konstnärliga pedagogiska arbetet var

frågor som intresserade Urban Yman och han verkade därefter som pedagog inom resurscentret

fram till sin pensionering.

Av Urban Yman finns texter att läsa. Han tyckte om att skriva.

Tidskriften Psykisk hälsa nr 1: 1993 Musikpsykoterapi

I antologin Konstnärliga terapier (Natur och Kultur 1999)

Musikterapi - symbolisering och förändring

Grünewald, Karl (1997) Psykiska handikapp. Möjligheter och rättigheter

Kapitlet om musikterapi

FMSs tidskrift nr 2 2000: Vad är egentligen musikterapi?

Stockholm den 8 augusti 2020

Ingrid Hammarlund

lektor i musikterapi vid KMH 1994-2012


 

På avancerad nivå finns magisterutbildning i musikterapi som ges vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) och utgår från en humanistisk musiksyn. Studierna ger kunskap om hur musikanvänds i hälsobefrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen innebär teoretiska studier, metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik. Den avslutas med en magisteruppsats inom ämnesområdet musikterapi. Utbildningen har psykoterapeutisk inriktning vilket innebär att du i anslutning till utbildningen också ska genom gå egenterapi. Studierna läses på halvfart under tre år - inklusive den förberedande kursen i musik och hälsa och omfattar totalt 90 hp. Behörig att antas till utbildningen är den som har grundläggande behörighet för avancerad nivå, godkänt antagningsprov samt godkänt resultat i kursen musik och hälsa eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. 

The 10th Nordic Music Therapy Conference will be held in Helsinki, Finland, June 16-19, 2021

Nationell Konferens

Hämta
FMS Årsmöte och Konferens 2021
Zoom lördag och söndag 20 och 21 mars
KONFERENSPROGRAM 2021.pdf
Adobe Acrobat-dokument 634.3 KB

Musikterapins dag nov 15 2021

Event i Stockholm anordnat av FMS söndag 14 november på scenkonstmuséet

musikterapins dag 2021 runt landet

Musikterapeut Karin Arnland bidrar med ”Öppet hus” mellan kl. 16-18 på musikterapins dag.

Plats; Musikmottagningen i Bergkvara.

Kontakt; www.musikmottagningen4ben.se

Viktig info om utbildning