bildsvit

Vad är musikterapi

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar.

Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet. Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela livscykeln.

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande definition av musikterapi:

”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov.

 

Musikterapi har som mål att ge individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet.”

Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling och bedrivs individuellt eller i grupp.

 

bildsvit

Musikterapins historia

I årtusenden har människan använt musik i helande syfte. I kulturer över hela världen har musikens förmåga att engagera hela människan, både kroppsligt och själsligt, även gett upphov till idéer om hur musik kan användas för att nå läkning och utveckling.
Den nutida musikterapin växte fram efter andra världskriget. Vid slutet av 50-talet startades musikterapeututbildningar på flera universitet i USA och i bl.a. Wien och London.

Numera utbildas musikterapeuter i hela världen. I Sverige bildades Svenska förbundet för musikterapi år 1974, och 1981 kunde den första musikterapeututbildningen vid KMH i Stockholm starta.

 

bildsvit

Var finns musikterapeuter

Musikterapeuter finns både inom landsting, kommunala och privata verksamheter. En musikterapeut kan möta människor i alla åldrar, från livets början på förlossningsavdelningar och spädbarnsenheter till enheter för vård i livets slutskede. Idag finns musikterapeuter inom barn- och vuxenpsykiatri, skola, förskola, ungdomsvård, somatisk vård, äldrevård och handikappomsorg. Musikterapi kan ges som specialpedagogiska insatser, hälsoförebyggande arbete, friskvård, barn/vuxenhabilitering, rehabilitering och behandling.